Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Karmen_Matasović_2 KOLOKVIJ_Razlika između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti

Razlika između memorija u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti

Dobro poznatoj klasifikaciji o dugoročnom i kratkoročnom pamćenju, također smo zainteresirani u epizodičkoj, semantičkoj i procesuralnoj memoriji u područjima lingvističkog narativa i multimedijalne semantičke dekonstrukcije u postmodernizmu.  Tada uspoređujemo govorno i uspoređujemo postmodernu koja kroz te medije na neki način dekonstruira govornu riječ, te ju transformira u nešto novo i efikasnije. Stvara se odnos između staroga i novoga u tom smislu masovni mediji i multimedija na neki način nešto novo što se nadopunjuje sa govornim, a nekad i uništava neke jezičke pa se pojavljuju novi. Uspoređujemo životnost memoriranja, pamćenja u literalnoj tradiciji i literaturi umjetnosti sa postmodernističkim odjeljcima, vizijama i prizvucima tradicionalnog memoriranja kroz humani multitasking, preformativnu multimedijsku umjetnost, kao i kroz formulacije egzistencijske kreativnosti, intuicije i super ljudskih paradigmi. Uspoređujući memoriju u dva presudna narativa: lingvistički i multimedijalni / audio - vizualni, odnosno na živu govornu tradiciju i pisanu literaturu do današnjeg dana, sa posebnim osvrtom na postmodernu dekonstrukciju govornog narativa i paralelno s područjem vizualnog diskursa uz ikonografsku semantiku u povijesti umjetnosti do modernizma, možemo reći da kroz performativnu multimedijsku artističku komunikaciju i intermedijaciju u periodima postmoderne, dekonstruirana realnost se čita kao kaleidoskopska multimemorija, ali opet performativno kao lingvistički proces sa posebno afektivnim humanim multitaskingom u jednom super ljudskom intuitivnoj empatičnoj viziji.

Izvor:

(Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia Art Memory, PhD Vesna Srnić, PhD Emina Berbić Kolar, i Igor Ilić, student)

Views: 5

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service